thông tin liên hệ
Mr. Cheng Chang Ting
Giám Đốc - 0906 999 389 (contact English)

Nguyền Thị Thu Hương
sales
0916 291239 - 0650 3803 244

Kim loại khác

Đồng thỏi
Đồng thỏi
Đồng thau lá
Đồng thau lá
Đồng thau thanh
Đồng thau thanh
Đồng thau dạng cây
Đồng thau dạng cây
Dây đồng và đồng vàng
Dây đồng và đồng vàng
Dây đồng đỏ
Dây đồng đỏ
Ống đồng tròn
Ống đồng tròn